556 725 186
736 627 548
 

Povinně zveřejňované informace


ŠJ Komenského, Komenského 458, Příbor, příspěvková organizace/dále jen ŠJ/ jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. ŠJ zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů ŠJ. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených ŠJ zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však ŠJ provádí jen výjimečně.

ŠJ respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. ŠJ zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu ŠJ nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. ŠJ zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá  dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. ŠJ  pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů ŠJ, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na ŠJ je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS cs3u3e8., emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: sj.pribor@tiscali.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Školní jídelna Komenského, Komenského 458, 742 58 Příbor., nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Školní jídelna Komenského, Komenského 458, Příbor. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na ŠJ obracet za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na ŠJ obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem pro ŠJ je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

 

KONTAKT
Školní jídelna Komenského
Komenského 458, 742 58 Příbor

Pokladna
7.00 – 8.00 hod. a 11.00 – 14.00 hod.

Inkasní účet
ČS 0100117871/0800

VÝDEJ JÍDEL
Žáci a studenti
velká jídelna                        11.30 - 14.00 hodin

Dospělí – cizí strávníci
malá jídelna                        11.00 – 14.00 hodin
výdej do jídlonosičů            11.30 – 12.30 hodin


 
 

Přihlásit